Download Video MP3 ทำบุญใช้เงินสามี

Download ถ้าภรรยาทำบุญแทนสามีโดยเป็นเงินของสามีเนื่องจากสามีทำงานต่างประเทศ ทำบุญแล้วก็แจ้งให้เขาทราบและให้เขาอนุโมทนาบุญด้วย ทำอย่างนี้จะถือว่าเขาได้ทำบุญนั้นด้วยหรือไม่คะ?

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการธรรมะจับใจ
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะทำบุญใช้เงินสามี


  ทำบุญใช้เงินสามีธรรมะจับใจ สมาธิและธรรมะ
   30 มี.ค. 2560   ชม 425 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ภาษาของพระพุทธเจ้า
ธรรมะจับใจ
(16 ธ.ค. 2560 ชม 50 ครั้ง)
ทำอย่างไรเมื่อลูกไม่เข้าใจ
ธรรมะจับใจ
(15 ธ.ค. 2560 ชม 37 ครั้ง)
เกิดเป็นทอมชอบสักตามตัว
ธรรมะจับใจ
(12 ธ.ค. 2560 ชม 66 ครั้ง)
ลูกเอาแต่นอน
ธรรมะจับใจ
(08 ธ.ค. 2560 ชม 86 ครั้ง)
เมื่อชีวิตถูกระราน
ธรรมะจับใจ
(06 ธ.ค. 2560 ชม 93 ครั้ง)
สอนพ่อสอนแม่นั้นสอนยาก
ธรรมะจับใจ
(04 ธ.ค. 2560 ชม 96 ครั้ง)
เที่ยวกลางคืนบาปไหม
ธรรมะจับใจ
(29 พ.ย. 2560 ชม 105 ครั้ง)
วิธีแก้ทุพภิกขภัยในสมัยพุทธกาล
ธรรมะจับใจ
(28 พ.ย. 2560 ชม 81 ครั้ง)
สร้างพระพุทธรูปสะเดาะเคราะห์
ธรรมะจับใจ
(25 พ.ย. 2560 ชม 90 ครั้ง)
เด็กออทิสติก
ธรรมะจับใจ
(24 พ.ย. 2560 ชม 108 ครั้ง)
คนมีกรรม
ธรรมะจับใจ
(20 พ.ย. 2560 ชม 116 ครั้ง)
แก่นแท้กับมารร้าย
ธรรมะจับใจ
(01 พ.ย. 2560 ชม 323 ครั้ง)
ทำดีไม่ได้ดี
ธรรมะจับใจ
(31 ต.ค. 2560 ชม 210 ครั้ง)
หยุดเล่นเฟสบุ๊คไม่ได้
ธรรมะจับใจ
(23 ต.ค. 2560 ชม 303 ครั้ง)
หน้าที่ของสามีต่อภรรยา
ธรรมะจับใจ
(20 ต.ค. 2560 ชม 288 ครั้ง)