Download Video MP3 Getting there

Download สู่จุดมุ่งหมาย คือ ความหวังอย่างยิ่งที่แปรเปลี่ยนเป็นผังใหญ่ของชีวิตเป็นกระบวนการทางความคิดทั้งปวง

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการGleaming with Buddhism
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะGetting there   ฟัง MP3 ธรรมะGetting there


  Getting thereGleaming with Buddhism สมาธิและธรรมะ
   09 พ.ค. 2555   29:33 นาที    ชม 8,745 ครั้ง


   ค้นหา Video    

Candle light of heaven
Gleaming with Buddhism
(30 ก.ค. 2555 ชม 12,743 ครั้ง)
Cetiya the palace of buddha
Gleaming with Buddhism
(16 ก.ค. 2555 ชม 9,396 ครั้ง)
Buddhist peaceful sleep
Gleaming with Buddhism
(09 ก.ค. 2555 ชม 9,744 ครั้ง)
Man of wisdom
Gleaming with Buddhism
(25 มิ.ย. 2555 ชม 9,495 ครั้ง)
prang
Gleaming with Buddhism
(17 มิ.ย. 2555 ชม 9,074 ครั้ง)
Robe for the rainy season
Gleaming with Buddhism
(11 มิ.ย. 2555 ชม 8,971 ครั้ง)
From candel light to the symbol of wisdom
Gleaming with Buddhism
(05 มิ.ย. 2555 ชม 8,787 ครั้ง)
lotus of wisdom
Gleaming with Buddhism
(28 พ.ค. 2555 ชม 9,116 ครั้ง)
MUTAO
Gleaming with Buddhism
(19 พ.ค. 2555 ชม 9,228 ครั้ง)
Treem of absolute freedom
Gleaming with Buddhism
(14 พ.ค. 2555 ชม 8,727 ครั้ง)
Getting there
Gleaming with Buddhism
(09 พ.ค. 2555 ชม 8,746 ครั้ง)
ช่วงหนึ่งในตลาด
Gleaming with Buddhism
(24 มี.ค. 2555 ชม 7,642 ครั้ง)
การตักบาตร
Gleaming with Buddhism
(17 มี.ค. 2555 ชม 7,933 ครั้ง)
ข้าวปากหม้อ
Gleaming with Buddhism
(10 มี.ค. 2555 ชม 8,648 ครั้ง)
นาวาชีวิต
Gleaming with Buddhism
(03 มี.ค. 2555 ชม 7,966 ครั้ง)