Download Video MP3 ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย 132 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

Download ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย 132 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

   Download Dhamma Media > หมวดงานบุญวันอาทิตย์ > รายการปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะปฏิบัติธรรมภาคบ่าย 132 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)


  ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย 132 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย งานบุญวันอาทิตย์
   12 ต.ค. 2559   ชม 483 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 5 ก.พ. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(08 ก.พ. 2560 ชม 278 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 29 ม.ค. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(03 ก.พ. 2560 ชม 253 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 22 ม.ค. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(28 ม.ค. 2560 ชม 363 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 15 ม.ค. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(16 ม.ค. 2560 ชม 390 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 27 พ.ย. 2559
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(29 พ.ย. 2559 ชม 597 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย. 2559
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(26 พ.ย. 2559 ชม 503 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 13 พ.ย. 2559
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(18 พ.ย. 2559 ชม 491 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 30 ต.ค. 2559
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(03 พ.ย. 2559 ชม 618 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 23 ต.ค. 2559
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(26 ต.ค. 2559 ชม 518 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย 132 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(12 ต.ค. 2559 ชม 484 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 25 ก.ย. 2559
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(04 ต.ค. 2559 ชม 496 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันครูวิชาธรรมกายที่ 16 ก.ย. 2559
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(21 ก.ย. 2559 ชม 538 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 11 ก.ย. 2559
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(13 ก.ย. 2559 ชม 557 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 4 ก.ย. 2559
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(06 ก.ย. 2559 ชม 558 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 28 ส.ค. 2559
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(29 ส.ค. 2559 ชม 599 ครั้ง)