Download Video MP3

Download

   Download Dhamma Media > หมวดงานบุญวันอาทิตย์ > รายการปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะ


  ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย งานบุญวันอาทิตย์
   01 ม.ค. 2513   ชม 0 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 08 ก.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(21 ก.ค. 2561 ชม 25 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(16 มิ.ย. 2561 ชม 102 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 27 พ.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(07 มิ.ย. 2561 ชม 96 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 13 พ.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(17 พ.ค. 2561 ชม 162 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 30 เม.ย. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(02 พ.ค. 2561 ชม 197 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 25 ก.พ. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(27 ก.พ. 2561 ชม 390 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 11 ก.พ. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(16 ก.พ. 2561 ชม 385 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 4 ก.พ. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(13 ก.พ. 2561 ชม 398 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 28 ม.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(06 ก.พ. 2561 ชม 392 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 1 ต.ค. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(08 ต.ค. 2560 ชม 680 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 20 ส.ค. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(25 ส.ค. 2560 ชม 698 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 6 ส.ค. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(10 ส.ค. 2560 ชม 980 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 30 ก.ค. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(01 ส.ค. 2560 ชม 622 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 23 ก.ค. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(24 ก.ค. 2560 ชม 761 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 2 ก.ค. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(04 ก.ค. 2560 ชม 758 ครั้ง)