Download Video MP3

Download

   Download Dhamma Media > หมวดงานบุญวันอาทิตย์ > รายการปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะ


  ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย งานบุญวันอาทิตย์
   01 ม.ค. 2513   ชม 0 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(16 มิ.ย. 2561 ชม 38 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 27 พ.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(07 มิ.ย. 2561 ชม 63 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 13 พ.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(17 พ.ค. 2561 ชม 118 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 30 เม.ย. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(02 พ.ค. 2561 ชม 145 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 25 ก.พ. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(27 ก.พ. 2561 ชม 329 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 11 ก.พ. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(16 ก.พ. 2561 ชม 330 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 4 ก.พ. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(13 ก.พ. 2561 ชม 349 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 28 ม.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(06 ก.พ. 2561 ชม 348 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 1 ต.ค. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(08 ต.ค. 2560 ชม 634 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 20 ส.ค. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(25 ส.ค. 2560 ชม 649 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 6 ส.ค. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(10 ส.ค. 2560 ชม 896 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 30 ก.ค. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(01 ส.ค. 2560 ชม 569 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 23 ก.ค. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(24 ก.ค. 2560 ชม 708 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 2 ก.ค. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(04 ก.ค. 2560 ชม 709 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 25 มิ.ย. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(26 มิ.ย. 2560 ชม 778 ครั้ง)