Download Video MP3

Download

   Download Dhamma Media > หมวดงานบุญวันอาทิตย์ > รายการปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะ


  ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย งานบุญวันอาทิตย์
   01 ม.ค. 2513   ชม 0 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 13 พ.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(17 พ.ค. 2561 ชม 39 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 30 เม.ย. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(02 พ.ค. 2561 ชม 81 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 25 ก.พ. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(27 ก.พ. 2561 ชม 238 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 11 ก.พ. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(16 ก.พ. 2561 ชม 261 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 4 ก.พ. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(13 ก.พ. 2561 ชม 283 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 28 ม.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(06 ก.พ. 2561 ชม 277 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 1 ต.ค. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(08 ต.ค. 2560 ชม 575 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 20 ส.ค. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(25 ส.ค. 2560 ชม 600 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 6 ส.ค. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(10 ส.ค. 2560 ชม 820 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 30 ก.ค. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(01 ส.ค. 2560 ชม 518 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 23 ก.ค. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(24 ก.ค. 2560 ชม 649 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 2 ก.ค. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(04 ก.ค. 2560 ชม 655 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 25 มิ.ย. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(26 มิ.ย. 2560 ชม 726 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 18 มิ.ย. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(20 มิ.ย. 2560 ชม 728 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 4 มิ.ย. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(06 มิ.ย. 2560 ชม 939 ครั้ง)