Download Video MP3

Download

   Download Dhamma Media > หมวดงานบุญวันอาทิตย์ > รายการปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะ


  ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย งานบุญวันอาทิตย์
   01 ม.ค. 2513   ชม 0 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 13 พ.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(17 พ.ค. 2561 ชม 28 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 30 เม.ย. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(02 พ.ค. 2561 ชม 77 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 25 ก.พ. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(27 ก.พ. 2561 ชม 236 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 11 ก.พ. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(16 ก.พ. 2561 ชม 259 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 4 ก.พ. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(13 ก.พ. 2561 ชม 279 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 28 ม.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(06 ก.พ. 2561 ชม 276 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 1 ต.ค. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(08 ต.ค. 2560 ชม 573 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 20 ส.ค. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(25 ส.ค. 2560 ชม 597 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 6 ส.ค. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(10 ส.ค. 2560 ชม 818 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 30 ก.ค. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(01 ส.ค. 2560 ชม 515 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 23 ก.ค. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(24 ก.ค. 2560 ชม 648 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 2 ก.ค. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(04 ก.ค. 2560 ชม 655 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 25 มิ.ย. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(26 มิ.ย. 2560 ชม 726 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 18 มิ.ย. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(20 มิ.ย. 2560 ชม 727 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 4 มิ.ย. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(06 มิ.ย. 2560 ชม 935 ครั้ง)