Download Video MP3 ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 16 ก.ย. 2561

Download ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 16 ก.ย. 2561

   Download Dhamma Media > หมวดงานบุญวันอาทิตย์ > รายการปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 16 ก.ย. 2561


  ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 16 ก.ย. 2561ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย งานบุญวันอาทิตย์
   19 ก.ย. 2561   ชม 492 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2562
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(26 พ.ย. 2562 ชม 58 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 2562
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(25 พ.ย. 2562 ชม 51 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 27 ต.ค. 2562
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(08 พ.ย. 2562 ชม 84 ครั้ง)
พิธีอัญเชิญผ้ากฐิน ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย. 2562
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(08 พ.ย. 2562 ชม 139 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 2562
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(25 ต.ค. 2562 ชม 123 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 29 ก.ย. 2562
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(01 ต.ค. 2562 ชม 198 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 22 ก.ย. 2562
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(26 ก.ย. 2562 ชม 158 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 15 ก.ย. 2562
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(16 ก.ย. 2562 ชม 186 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 8 ก.ย. 2562
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(10 ก.ย. 2562 ชม 172 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 25 ส.ค. 2562
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(05 ก.ย. 2562 ชม 153 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 1 ก.ย. 2562
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(05 ก.ย. 2562 ชม 164 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 18 ส.ค. 2562
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(22 ส.ค. 2562 ชม 165 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 28 ก.ค. 2562
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(31 ก.ค. 2562 ชม 254 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 21 ก.ค. 2562
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(25 ก.ค. 2562 ชม 260 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 14 ก.ค. 2562
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(17 ก.ค. 2562 ชม 245 ครั้ง)