Download Video MP3 ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 1 ก.ย. 2562

Download ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 1 ก.ย. 2562

   Download Dhamma Media > หมวดงานบุญวันอาทิตย์ > รายการปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 1 ก.ย. 2562


  ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 1 ก.ย. 2562ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย งานบุญวันอาทิตย์
   05 ก.ย. 2562   ชม 163 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2562
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(26 พ.ย. 2562 ชม 58 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 2562
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(25 พ.ย. 2562 ชม 51 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 27 ต.ค. 2562
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(08 พ.ย. 2562 ชม 84 ครั้ง)
พิธีอัญเชิญผ้ากฐิน ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย. 2562
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(08 พ.ย. 2562 ชม 139 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 2562
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(25 ต.ค. 2562 ชม 123 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 29 ก.ย. 2562
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(01 ต.ค. 2562 ชม 198 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 22 ก.ย. 2562
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(26 ก.ย. 2562 ชม 158 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 15 ก.ย. 2562
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(16 ก.ย. 2562 ชม 186 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 8 ก.ย. 2562
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(10 ก.ย. 2562 ชม 172 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 25 ส.ค. 2562
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(05 ก.ย. 2562 ชม 152 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 1 ก.ย. 2562
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(05 ก.ย. 2562 ชม 164 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และ พิธีจุดเทียนใจ วันอาทิตย์ที่ 18 ส.ค. 2562
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(22 ส.ค. 2562 ชม 165 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 28 ก.ค. 2562
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(31 ก.ค. 2562 ชม 254 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 21 ก.ค. 2562
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(25 ก.ค. 2562 ชม 260 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันอาทิตย์ที่ 14 ก.ค. 2562
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
(17 ก.ค. 2562 ชม 245 ครั้ง)