Download Video MP3

Download

   Download Dhamma Media > หมวดงานบุญวันอาทิตย์ > รายการปฏิบัติธรรมภาคเช้า
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะ


  ปฏิบัติธรรมภาคเช้า งานบุญวันอาทิตย์
   01 ม.ค. 2513   ชม 0 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 15 ก.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(21 ก.ค. 2561 ชม 24 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 8 ก.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(19 ก.ค. 2561 ชม 23 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 17 มิ.ย. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(20 มิ.ย. 2561 ชม 77 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(16 มิ.ย. 2561 ชม 101 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 27 พ.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(07 มิ.ย. 2561 ชม 128 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 20 พ.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(26 พ.ค. 2561 ชม 165 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 13 พ.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(17 พ.ค. 2561 ชม 156 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 6 พ.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(09 พ.ค. 2561 ชม 158 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 30 เม.ย. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(02 พ.ค. 2561 ชม 191 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 25 ก.พ. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(27 ก.พ. 2561 ชม 372 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 18 ก.พ. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(21 ก.พ. 2561 ชม 377 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 4 ก.พ. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(13 ก.พ. 2561 ชม 396 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 28 ม.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(06 ก.พ. 2561 ชม 436 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 1 ต.ค. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(08 ต.ค. 2560 ชม 749 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 17 ก.ย. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(30 ก.ย. 2560 ชม 520 ครั้ง)