Download Video MP3

Download

   Download Dhamma Media > หมวดงานบุญวันอาทิตย์ > รายการปฏิบัติธรรมภาคเช้า
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะ


  ปฏิบัติธรรมภาคเช้า งานบุญวันอาทิตย์
   01 ม.ค. 2513   ชม 0 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 25 ก.พ. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(27 ก.พ. 2561 ชม 156 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 18 ก.พ. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(21 ก.พ. 2561 ชม 180 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 4 ก.พ. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(13 ก.พ. 2561 ชม 215 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 28 ม.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(06 ก.พ. 2561 ชม 253 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 1 ต.ค. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(08 ต.ค. 2560 ชม 588 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 17 ก.ย. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(30 ก.ย. 2560 ชม 378 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 24 ก.ย. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(30 ก.ย. 2560 ชม 510 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 3 ก.ย. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(08 ก.ย. 2560 ชม 464 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 20 ส.ค. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(25 ส.ค. 2560 ชม 430 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 6 ส.ค. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(11 ส.ค. 2560 ชม 493 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 30 ก.ค. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(01 ส.ค. 2560 ชม 549 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 23 ก.ค. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(24 ก.ค. 2560 ชม 510 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 2 ก.ค. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(04 ก.ค. 2560 ชม 693 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 25 มิ.ย. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(26 มิ.ย. 2560 ชม 705 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 18 มิ.ย. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(20 มิ.ย. 2560 ชม 656 ครั้ง)