Download Video MP3

Download

   Download Dhamma Media > หมวดงานบุญวันอาทิตย์ > รายการปฏิบัติธรรมภาคเช้า
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะ


  ปฏิบัติธรรมภาคเช้า งานบุญวันอาทิตย์
   01 ม.ค. 2513   ชม 0 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(16 มิ.ย. 2561 ชม 32 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 27 พ.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(07 มิ.ย. 2561 ชม 50 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 20 พ.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(26 พ.ค. 2561 ชม 93 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 13 พ.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(17 พ.ค. 2561 ชม 101 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 6 พ.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(09 พ.ค. 2561 ชม 97 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 30 เม.ย. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(02 พ.ค. 2561 ชม 137 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 25 ก.พ. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(27 ก.พ. 2561 ชม 302 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 18 ก.พ. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(21 ก.พ. 2561 ชม 299 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 4 ก.พ. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(13 ก.พ. 2561 ชม 331 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 28 ม.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(06 ก.พ. 2561 ชม 373 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 1 ต.ค. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(08 ต.ค. 2560 ชม 689 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 17 ก.ย. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(30 ก.ย. 2560 ชม 460 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 24 ก.ย. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(30 ก.ย. 2560 ชม 612 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 3 ก.ย. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(08 ก.ย. 2560 ชม 557 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 20 ส.ค. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(25 ส.ค. 2560 ชม 520 ครั้ง)