Download Video MP3

Download

   Download Dhamma Media > หมวดงานบุญวันอาทิตย์ > รายการปฏิบัติธรรมภาคเช้า
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะ


  ปฏิบัติธรรมภาคเช้า งานบุญวันอาทิตย์
   01 ม.ค. 2513   ชม 0 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันปีใหม่ที่ 1 ม.ค. 2562
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(05 ม.ค. 2562 ชม 72 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 23 ธ.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(25 ธ.ค. 2561 ชม 82 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 16 ธ.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(18 ธ.ค. 2561 ชม 92 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 9 ธ.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(11 ธ.ค. 2561 ชม 104 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 2 ธ.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(05 ธ.ค. 2561 ชม 129 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(28 พ.ย. 2561 ชม 128 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 11 พ.ย. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(13 พ.ย. 2561 ชม 157 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 4 พ.ย. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(08 พ.ย. 2561 ชม 151 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(23 ต.ค. 2561 ชม 159 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(17 ต.ค. 2561 ชม 193 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(09 ต.ค. 2561 ชม 196 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 30 ก.ย. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(02 ต.ค. 2561 ชม 181 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 23 ก.ย. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(25 ก.ย. 2561 ชม 227 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 16 ก.ย. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(19 ก.ย. 2561 ชม 204 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 9 ก.ย. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(10 ก.ย. 2561 ชม 259 ครั้ง)