Download Video MP3

Download

   Download Dhamma Media > หมวดงานบุญวันอาทิตย์ > รายการปฏิบัติธรรมภาคเช้า
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะ


  ปฏิบัติธรรมภาคเช้า งานบุญวันอาทิตย์
   01 ม.ค. 2513   ชม 0 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 25 ก.พ. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(27 ก.พ. 2561 ชม 170 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 18 ก.พ. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(21 ก.พ. 2561 ชม 185 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 4 ก.พ. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(13 ก.พ. 2561 ชม 226 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 28 ม.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(06 ก.พ. 2561 ชม 264 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 1 ต.ค. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(08 ต.ค. 2560 ชม 596 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 17 ก.ย. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(30 ก.ย. 2560 ชม 386 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 24 ก.ย. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(30 ก.ย. 2560 ชม 517 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 3 ก.ย. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(08 ก.ย. 2560 ชม 475 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 20 ส.ค. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(25 ส.ค. 2560 ชม 437 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 6 ส.ค. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(11 ส.ค. 2560 ชม 498 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 30 ก.ค. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(01 ส.ค. 2560 ชม 561 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 23 ก.ค. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(24 ก.ค. 2560 ชม 518 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 2 ก.ค. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(04 ก.ค. 2560 ชม 703 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 25 มิ.ย. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(26 มิ.ย. 2560 ชม 710 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 18 มิ.ย. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(20 มิ.ย. 2560 ชม 667 ครั้ง)