Download Video MP3

Download

   Download Dhamma Media > หมวดงานบุญวันอาทิตย์ > รายการปฏิบัติธรรมภาคเช้า
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะ


  ปฏิบัติธรรมภาคเช้า งานบุญวันอาทิตย์
   01 ม.ค. 2513   ชม 0 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 17 มิ.ย. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(20 มิ.ย. 2561 ชม 2 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(16 มิ.ย. 2561 ชม 38 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 27 พ.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(07 มิ.ย. 2561 ชม 61 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 20 พ.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(26 พ.ค. 2561 ชม 99 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 13 พ.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(17 พ.ค. 2561 ชม 108 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 6 พ.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(09 พ.ค. 2561 ชม 109 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 30 เม.ย. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(02 พ.ค. 2561 ชม 143 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 25 ก.พ. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(27 ก.พ. 2561 ชม 309 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 18 ก.พ. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(21 ก.พ. 2561 ชม 309 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 4 ก.พ. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(13 ก.พ. 2561 ชม 338 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 28 ม.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(06 ก.พ. 2561 ชม 378 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 1 ต.ค. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(08 ต.ค. 2560 ชม 695 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 17 ก.ย. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(30 ก.ย. 2560 ชม 468 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 24 ก.ย. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(30 ก.ย. 2560 ชม 623 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 3 ก.ย. 2560
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(08 ก.ย. 2560 ชม 566 ครั้ง)