Download Video MP3

Download

   Download Dhamma Media > หมวดงานบุญวันอาทิตย์ > รายการปฏิบัติธรรมภาคเช้า
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะ


  ปฏิบัติธรรมภาคเช้า งานบุญวันอาทิตย์
   01 ม.ค. 2513   ชม 0 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันปีใหม่ที่ 1 ม.ค. 2562
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(05 ม.ค. 2562 ชม 53 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 23 ธ.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(25 ธ.ค. 2561 ชม 67 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 16 ธ.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(18 ธ.ค. 2561 ชม 77 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 9 ธ.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(11 ธ.ค. 2561 ชม 96 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 2 ธ.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(05 ธ.ค. 2561 ชม 126 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(28 พ.ย. 2561 ชม 121 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 11 พ.ย. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(13 พ.ย. 2561 ชม 156 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 4 พ.ย. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(08 พ.ย. 2561 ชม 141 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(23 ต.ค. 2561 ชม 152 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(17 ต.ค. 2561 ชม 184 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(09 ต.ค. 2561 ชม 190 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 30 ก.ย. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(02 ต.ค. 2561 ชม 175 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 23 ก.ย. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(25 ก.ย. 2561 ชม 223 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 16 ก.ย. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(19 ก.ย. 2561 ชม 196 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 9 ก.ย. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(10 ก.ย. 2561 ชม 255 ครั้ง)