Download Video MP3

Download

   Download Dhamma Media > หมวดงานบุญวันอาทิตย์ > รายการปฏิบัติธรรมภาคเช้า
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะ


  ปฏิบัติธรรมภาคเช้า งานบุญวันอาทิตย์
   01 ม.ค. 2513   ชม 0 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 16 ก.ย. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(19 ก.ย. 2561 ชม 15 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 9 ก.ย. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(10 ก.ย. 2561 ชม 49 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 2 ก.ย. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(04 ก.ย. 2561 ชม 49 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 26 ส.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(30 ส.ค. 2561 ชม 47 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 12 ส.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(14 ส.ค. 2561 ชม 100 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 5 ส.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(07 ส.ค. 2561 ชม 141 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 29 ก.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(03 ส.ค. 2561 ชม 161 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 22 ก.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(02 ส.ค. 2561 ชม 123 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 15 ก.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(21 ก.ค. 2561 ชม 162 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 8 ก.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(19 ก.ค. 2561 ชม 129 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 17 มิ.ย. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(20 มิ.ย. 2561 ชม 181 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(16 มิ.ย. 2561 ชม 176 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 27 พ.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(07 มิ.ย. 2561 ชม 255 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 20 พ.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(26 พ.ค. 2561 ชม 242 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 13 พ.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(17 พ.ค. 2561 ชม 225 ครั้ง)