Download Video MP3

Download

   Download Dhamma Media > หมวดงานบุญวันอาทิตย์ > รายการปฏิบัติธรรมภาคเช้า
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะ


  ปฏิบัติธรรมภาคเช้า งานบุญวันอาทิตย์
   01 ม.ค. 2513   ชม 0 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันปีใหม่ที่ 1 ม.ค. 2562
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(05 ม.ค. 2562 ชม 64 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 23 ธ.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(25 ธ.ค. 2561 ชม 77 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 16 ธ.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(18 ธ.ค. 2561 ชม 85 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 9 ธ.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(11 ธ.ค. 2561 ชม 100 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 2 ธ.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(05 ธ.ค. 2561 ชม 129 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(28 พ.ย. 2561 ชม 126 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 11 พ.ย. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(13 พ.ย. 2561 ชม 157 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 4 พ.ย. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(08 พ.ย. 2561 ชม 147 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(23 ต.ค. 2561 ชม 157 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(17 ต.ค. 2561 ชม 192 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(09 ต.ค. 2561 ชม 196 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 30 ก.ย. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(02 ต.ค. 2561 ชม 180 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 23 ก.ย. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(25 ก.ย. 2561 ชม 227 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 16 ก.ย. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(19 ก.ย. 2561 ชม 201 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 9 ก.ย. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(10 ก.ย. 2561 ชม 257 ครั้ง)