Download Video MP3

Download

   Download Dhamma Media > หมวดงานบุญวันอาทิตย์ > รายการปฏิบัติธรรมภาคเช้า
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะ


  ปฏิบัติธรรมภาคเช้า งานบุญวันอาทิตย์
   01 ม.ค. 2513   ชม 0 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันปีใหม่ที่ 1 ม.ค. 2562
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(05 ม.ค. 2562 ชม 48 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 23 ธ.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(25 ธ.ค. 2561 ชม 63 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 16 ธ.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(18 ธ.ค. 2561 ชม 72 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 9 ธ.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(11 ธ.ค. 2561 ชม 89 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 2 ธ.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(05 ธ.ค. 2561 ชม 123 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(28 พ.ย. 2561 ชม 119 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 11 พ.ย. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(13 พ.ย. 2561 ชม 153 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 4 พ.ย. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(08 พ.ย. 2561 ชม 138 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(23 ต.ค. 2561 ชม 149 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(17 ต.ค. 2561 ชม 182 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(09 ต.ค. 2561 ชม 188 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 30 ก.ย. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(02 ต.ค. 2561 ชม 173 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 23 ก.ย. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(25 ก.ย. 2561 ชม 222 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 16 ก.ย. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(19 ก.ย. 2561 ชม 193 ครั้ง)
ปฏิบัติธรรมภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ 9 ก.ย. 2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า
(10 ก.ย. 2561 ชม 252 ครั้ง)