Download Video MP3 โอวาทประทานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย. 2559

Download โอวาทประทานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย. 2559

   Download Dhamma Media > หมวดงานบุญวันอาทิตย์ > รายการพระธรรมเทศนาวันอาทิตย์
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะโอวาทประทานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย. 2559


  โอวาทประทานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย. 2559พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ งานบุญวันอาทิตย์
   26 พ.ย. 2559   ชม 563 ครั้ง


   ค้นหา Video    

โอวาทประทานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 18 มิ.ย. 2560
พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์
(22 มิ.ย. 2560 ชม 70 ครั้ง)
โอวาทประทานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 11 มิ.ย. 2560
พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์
(13 มิ.ย. 2560 ชม 147 ครั้ง)
โอวาทประทานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 29 ม.ค. 2560
พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์
(03 ก.พ. 2560 ชม 554 ครั้ง)
พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ที่ 4 ธ.ค. 2559
พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์
(08 ธ.ค. 2559 ชม 764 ครั้ง)
พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ที่ 27 พ.ย. 2559
พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์
(02 ธ.ค. 2559 ชม 558 ครั้ง)
โอวาทประทานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย. 2559
พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์
(26 พ.ย. 2559 ชม 564 ครั้ง)
โอวาทประทานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 6 พ.ย. 2559
พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์
(09 พ.ย. 2559 ชม 627 ครั้ง)
โอวาทประทานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 11 ก.ย. 2559
พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์
(13 ก.ย. 2559 ชม 789 ครั้ง)
พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ที่ 28 ส.ค. 2559
พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์
(29 ส.ค. 2559 ชม 789 ครั้ง)
พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ที่ 21 ส.ค. 2559
พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์
(23 ส.ค. 2559 ชม 739 ครั้ง)
โอวาทประทานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 7 ส.ค. 2559
พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์
(10 ส.ค. 2559 ชม 735 ครั้ง)
พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ที่ 24 ก.ค. 2559
พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์
(26 ก.ค. 2559 ชม 801 ครั้ง)
พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ที่ 19 มิ.ย. 2559
พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์
(23 มิ.ย. 2559 ชม 771 ครั้ง)
พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค. 2559
พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์
(17 พ.ค. 2559 ชม 782 ครั้ง)
พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ที่ 8 พ.ค. 2559
พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์
(11 พ.ค. 2559 ชม 669 ครั้ง)