Download Video MP3 ชีวิตสามเณร โดย พระไตรสิทธิ์ จิรวฑฺฒโน 12 พ.ค. 2561

Download รายการธรรมะเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและศีล­­ธรรมโลก มากมายไปด้วยสาระ และธรรมะบันเทิง มีเพลงธรรมะ มีภาพ มีพูด โดย พระไตรสิทธิ์ จิรวฑฺฒโน โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการทบทวนฝันในฝัน
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะชีวิตสามเณร โดย พระไตรสิทธิ์ จิรวฑฺฒโน 12 พ.ค. 2561


  ชีวิตสามเณร โดย พระไตรสิทธิ์ จิรวฑฺฒโน 12 พ.ค. 2561ทบทวนฝันในฝัน สมาธิและธรรมะ
   13 พ.ค. 2561   ชม 153 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ทบทวน Case Study โดย พระครูวิบูลนิติธรรม 16 ก.ค. 2561
ทบทวนฝันในฝัน
(17 ก.ค. 2561 ชม 26 ครั้ง)
เส้นทางนักสร้างบารมี โดย พระภาสุระ ทนฺตมโน 14 ก.ค. 2561
ทบทวนฝันในฝัน
(14 ก.ค. 2561 ชม 51 ครั้ง)
สูตรสำเร็จสู่ความสุข โดย พระครูปลัดจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน 13 ก.ค. 2561
ทบทวนฝันในฝัน
(13 ก.ค. 2561 ชม 73 ครั้ง)
ความเป็นมนุษย์ประเสริฐสุด เพราะได้สร้างบารมี โดย พระปลัดนพดล สิริวํโส 12 ก.ค. 2561
ทบทวนฝันในฝัน
(12 ก.ค. 2561 ชม 50 ครั้ง)
ความดีที่โลกต้องการ โดย พระพรมสรร อภิวฑฺฒโน 10 ก.ค. 2561
ทบทวนฝันในฝัน
(10 ก.ค. 2561 ชม 56 ครั้ง)
บวชสร้างบารมี ปิดอบายให้บุพการี โดย พระมหารัตนะ ฐิตรตโน 9 ก.ค. 2561
ทบทวนฝันในฝัน
(09 ก.ค. 2561 ชม 83 ครั้ง)
ทบทวน Case Study โดย พระครูวิบูลนิติธรรม 7 ก.ค. 2561
ทบทวนฝันในฝัน
(07 ก.ค. 2561 ชม 96 ครั้ง)
ทุกข์ที่ควรละ สุขที่ควรแสวงหา ภาค 3 โดย พระอโนทัย สุทฺธิพโล 6 ก.ค. 2561
ทบทวนฝันในฝัน
(06 ก.ค. 2561 ชม 103 ครั้ง)
สุขใจที่ได้เจอ โดย พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส 5 ก.ค. 2561
ทบทวนฝันในฝัน
(05 ก.ค. 2561 ชม 81 ครั้ง)
แล้วแต่จะคิด ชีวิตคนละแบบ โดย พระวีรชาติ มเหสกฺโข 4 ก.ค. 2561
ทบทวนฝันในฝัน
(04 ก.ค. 2561 ชม 78 ครั้ง)
ใจศรัทธา ชายแดนใต้ โดย พระสุชยา มุนิเสฏฺโฐ 2 ก.ค. 2561
ทบทวนฝันในฝัน
(02 ก.ค. 2561 ชม 91 ครั้ง)
ทบทวน Case Study โดย พระครูวิบูลนิติธรรม 30 มิ.ย. 2561
ทบทวนฝันในฝัน
(30 มิ.ย. 2561 ชม 66 ครั้ง)
โทษของการพนัน โดย พระณัฐวุฒิ อคฺควฑฺฒโน 29 มิ.ย. 2561
ทบทวนฝันในฝัน
(29 มิ.ย. 2561 ชม 99 ครั้ง)
ชีวิตสมณะ โดย พระรณชัย รณญฺชโย 28 มิ.ย. 2561
ทบทวนฝันในฝัน
(28 มิ.ย. 2561 ชม 88 ครั้ง)
ทำอย่างไร ให้ปลื้มในบุญ โดย พระมหาคมเพชร ธมฺมวชิโร 27 มิ.ย. 2561
ทบทวนฝันในฝัน
(27 มิ.ย. 2561 ชม 75 ครั้ง)