Download Video MP3 ลมหายใจแห่งพระพุทธศาสนา โดย พระพรมสรร อภิวฑฺฒโน 9 ต.ค. 2561

Download รายการธรรมะเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและศีล­­ธรรมโลก มากมายไปด้วยสาระ และธรรมะบันเทิง มีเพลงธรรมะ มีภาพ มีพูด โดย พระพรมสรร อภิวฑฺฒโน โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการทบทวนฝันในฝัน
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะลมหายใจแห่งพระพุทธศาสนา โดย พระพรมสรร อภิวฑฺฒโน 9 ต.ค. 2561


  ลมหายใจแห่งพระพุทธศาสนา โดย พระพรมสรร อภิวฑฺฒโน 9 ต.ค. 2561ทบทวนฝันในฝัน สมาธิและธรรมะ
   11 ต.ค. 2561   ชม 502 ครั้ง


   ค้นหา Video    

บ่มบุญ โดย พระจิรวัฒน์ สนฺติวฑฺฒโน 22 ส.ค. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(23 ส.ค. 2562 ชม 9 ครั้ง)
ชนะโดยธรรม โดย พระถาวร ถาวโร 21 ส.ค. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(21 ส.ค. 2562 ชม 27 ครั้ง)
Case Study กฎแห่งกรรม โดย พระครูวิบูลนิติธรรม 17 ส.ค. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(17 ส.ค. 2562 ชม 51 ครั้ง)
สมาธิ เปลี่ยนชีวิต โดย พระอนุชา อคฺคจิตฺโต 16 ส.ค. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(16 ส.ค. 2562 ชม 31 ครั้ง)
บุญคือสมบัตร ที่แท้จริง โดย พระปลัดนพดล สิริวํโส 15 ส.ค. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(15 ส.ค. 2562 ชม 46 ครั้ง)
อยู่ให้เป็น โดย พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก 14 ส.ค. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(14 ส.ค. 2562 ชม 39 ครั้ง)
ปกิณกะธรรม โดย พระไพฑูรย์ สุขิโต 13 ส.ค. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(13 ส.ค. 2562 ชม 41 ครั้ง)
นิยามรักของ คำว่า แม่ โดย พระมหาทรงวุฒิ ชยวุฑฺโฒ 12 ส.ค. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(12 ส.ค. 2562 ชม 105 ครั้ง)
อุเบกขาธรรมกับนักสร้างบารมี โดย พระชาญวิทย์ วรวิชฺโช 9 ส.ค. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(09 ส.ค. 2562 ชม 74 ครั้ง)
การบวช คืออะไร โดย พระมหา ดร.ธีรธรรม ธมฺมธีโร 8 ส.ค. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(08 ส.ค. 2562 ชม 56 ครั้ง)
สิ่งที่หาได้ยากในโลก โดย พระพสธร เขมธโร 7 ส.ค. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(07 ส.ค. 2562 ชม 92 ครั้ง)
ความกตัญญูกตเวที โดย พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน 6 ส.ค. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(06 ส.ค. 2562 ชม 79 ครั้ง)
Case Study กฎแห่งกรรม โดย พระครูวิบูลนิติธรรม 3 ส.ค. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(03 ส.ค. 2562 ชม 97 ครั้ง)
ชีวิตที่ดีที่สุด โดย พระพรมสรร อภิวฑฺฒโน 2 ส.ค. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(02 ส.ค. 2562 ชม 64 ครั้ง)
ชีวิตที่ดีที่สุด โดย พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส 1 ส.ค. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(01 ส.ค. 2562 ชม 123 ครั้ง)