Download Video MP3 กำเนิดพระพุทธศาสนา โดย พระสุรเชษฐ์ อคฺคปุญฺโญ 26 ต.ค. 2561

Download รายการธรรมะเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและศีล­­ธรรมโลก มากมายไปด้วยสาระ และธรรมะบันเทิง มีเพลงธรรมะ มีภาพ มีพูด โดย พระสุรเชษฐ์ อคฺคปุญฺโญ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการทบทวนฝันในฝัน
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะกำเนิดพระพุทธศาสนา โดย พระสุรเชษฐ์ อคฺคปุญฺโญ 26 ต.ค. 2561


  กำเนิดพระพุทธศาสนา โดย พระสุรเชษฐ์ อคฺคปุญฺโญ 26 ต.ค. 2561ทบทวนฝันในฝัน สมาธิและธรรมะ
   27 ต.ค. 2561   ชม 449 ครั้ง


   ค้นหา Video    

Case Study กฎแห่งกรรม โดย พระครูวิบูลนิติธรรม 15 มิ.ย. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(15 มิ.ย. 2562 ชม 30 ครั้ง)
หลักธรรมนำใจให้เป็นสุข โดย พระพิทักษ์ คุณารกฺโข 14 มิ.ย. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(14 มิ.ย. 2562 ชม 40 ครั้ง)
บวช หลักสูตรพัฒนามนุษย์ โดย พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร 13 มิ.ย. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(13 มิ.ย. 2562 ชม 36 ครั้ง)
ทายาท พระชินสีห์ โดย พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก 12 มิ.ย. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(12 มิ.ย. 2562 ชม 33 ครั้ง)
ชีวิตลิขิตได้ 3 โดย พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน 11 มิ.ย. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(11 มิ.ย. 2562 ชม 54 ครั้ง)
อธิษฐานจิตให้สมปราถนา โดย พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร 10 มิ.ย. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(10 มิ.ย. 2562 ชม 46 ครั้ง)
ความต่างใน ความเหมือน โดย พระพสธร เขมธโร 7 มิ.ย. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(07 มิ.ย. 2562 ชม 108 ครั้ง)
พระพุทธศาสนา ในลุ่มน้ำอิรวดี โดย พระจิรวัฒน์ สนฺติวฑฺฒโน 6 มิ.ย. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(06 มิ.ย. 2562 ชม 57 ครั้ง)
โอกาสที่ดีได้สร้างบารม โดย พระวีรชาติ มเหสกฺโข 5 มิ.ย. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(05 มิ.ย. 2562 ชม 64 ครั้ง)
ฆราวาสธรรมนำสุข โดย พระสมุห์ศุภวัตน์ ธมฺมสุโภ 4 มิ.ย. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(04 มิ.ย. 2562 ชม 43 ครั้ง)
เสาเข็มมงคลต้นแรก โดย พระพรมสรร อภิวฑฺฒโน 3 มิ.ย. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(03 มิ.ย. 2562 ชม 57 ครั้ง)
Case Study กฎแห่งกรรม โดย พระครูวิบูลนิติธรรม 1 มิ.ย. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(01 มิ.ย. 2562 ชม 58 ครั้ง)
ดิจิทัล 072 โดย พระสมุห์สรพงษ์ สุทฺธสทฺโธ 31 พ.ค. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(31 พ.ค. 2562 ชม 28 ครั้ง)
มหาพิจารณา โดย พระปลัดเสกสรรค์ อตฺตทโม 30 พ.ค. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(30 พ.ค. 2562 ชม 189 ครั้ง)
บุญบวช คือ บิ๊กบุญ โดย พระพิทักษ์ คุณารกฺโข 29 พ.ค. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(29 พ.ค. 2562 ชม 73 ครั้ง)