Download Video MP3 ปลื้มๆ โดย พระมหา ทศพร ปุญฺญงฺกุโร 8 ม.ค. 2562

Download รายการธรรมะเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและศีล ธรรมโลก มากมายไปด้วยสาระ และธรรมะบันเทิง มีเพลงธรรมะ มีภาพ มีพูด โดย พระมหา ทศพร ปุญฺญงฺกุโร โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการทบทวนฝันในฝัน
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะปลื้มๆ โดย พระมหา ทศพร ปุญฺญงฺกุโร 8 ม.ค. 2562


  ปลื้มๆ โดย พระมหา ทศพร ปุญฺญงฺกุโร 8 ม.ค. 2562ทบทวนฝันในฝัน สมาธิและธรรมะ
   09 ม.ค. 2562   ชม 325 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ลอยกระทงอย่างไรจึงได้บุญใหญ่ โดย พระมหาภาสกร ธมฺมวทญฺญู 8 พ.ย. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(09 พ.ย. 2562 ชม 62 ครั้ง)
บวชบูชา 79 ปี หลวงพ่อ โดย พระมหาสมคิด ชยาภิรโต 9 พ.ย. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(09 พ.ย. 2562 ชม 48 ครั้ง)
ปีทองของยาย หนึ่งไม่มีสอง โดย พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส 7 พ.ย. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(07 พ.ย. 2562 ชม 60 ครั้ง)
เด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก โดย พระกิตติศักดื์ สกฺกวโร 6 พ.ย. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(06 พ.ย. 2562 ชม 45 ครั้ง)
ทรัพย์ที่ทุกคนแสวงหา โดย พระอโนทัย สุทฺธิพโล 5 พ.ย. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(05 พ.ย. 2562 ชม 43 ครั้ง)
จุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนา โดย พระพสธร เขมธโร 4 พ.ย. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(04 พ.ย. 2562 ชม 59 ครั้ง)
Case Study กฎแห่งกรรม โดย พระครูวิบูลนิติธรรม 2 พ.ย. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(02 พ.ย. 2562 ชม 38 ครั้ง)
เทวดามาเวียนประทักษิณ ตอนที่ 2 โดย พระพรมสรร อภิวฑฺฒโน 1 พ.ย. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(01 พ.ย. 2562 ชม 27 ครั้ง)
กาลเทศะ โดย พระนิพนธ์ ธมฺมพนฺโธ 31 ต.ค. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(31 ต.ค. 2562 ชม 24 ครั้ง)
กฐินและการชวนคนทำบุญ โดย พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร 30 ต.ค. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(30 ต.ค. 2562 ชม 31 ครั้ง)
คติภพชาติ คาดเดาได้ยาก โดย พระมหาธรรมสถิต ธมฺมฐิโต 29 ต.ค. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(29 ต.ค. 2562 ชม 46 ครั้ง)
พระมหากัสสปะ พระสาวกที่ 3 โดย พระนพดล คุณโชโต 28 ต.ค. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(28 ต.ค. 2562 ชม 30 ครั้ง)
มหาภิเนษกรมณ์ โดย พระพสธร เขมธโร 26 ต.ค. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(26 ต.ค. 2562 ชม 23 ครั้ง)
บารมี 3 ระดับ โดย พระอโนทัย สุทฺธิพโล 25 ต.ค. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(25 ต.ค. 2562 ชม 121 ครั้ง)
อัธยาศัย ของมนุษย์ 2 โดย พระมหาทรงวุฒิ ชยวุฑฺโฒ 23 ต.ค. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(23 ต.ค. 2562 ชม 107 ครั้ง)