Download Video MP3 ปีใหม่มาสร้างบุญใหญ่ โดย พระไพฑูรย์ อตฺถวโร 16 ม.ค. 2562

Download รายการธรรมะเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและศีล ธรรมโลก มากมายไปด้วยสาระ และธรรมะบันเทิง มีเพลงธรรมะ มีภาพ มีพูด โดย พระไพฑูรย์ อตฺถวโร โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

   Download Dhamma Media > หมวดสมาธิและธรรมะ > รายการทบทวนฝันในฝัน
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะปีใหม่มาสร้างบุญใหญ่ โดย พระไพฑูรย์ อตฺถวโร 16 ม.ค. 2562


  ปีใหม่มาสร้างบุญใหญ่ โดย พระไพฑูรย์ อตฺถวโร 16 ม.ค. 2562ทบทวนฝันในฝัน สมาธิและธรรมะ
   17 ม.ค. 2562   ชม 256 ครั้ง


   ค้นหา Video    

หลักธรรมนำใจให้เป็นสุข โดย พระพิทักษ์ คุณารกฺโข 14 มิ.ย. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(14 มิ.ย. 2562 ชม 24 ครั้ง)
บวช หลักสูตรพัฒนามนุษย์ โดย พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร 13 มิ.ย. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(13 มิ.ย. 2562 ชม 32 ครั้ง)
ทายาท พระชินสีห์ โดย พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก 12 มิ.ย. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(12 มิ.ย. 2562 ชม 29 ครั้ง)
ชีวิตลิขิตได้ 3 โดย พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน 11 มิ.ย. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(11 มิ.ย. 2562 ชม 42 ครั้ง)
อธิษฐานจิตให้สมปราถนา โดย พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร 10 มิ.ย. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(10 มิ.ย. 2562 ชม 42 ครั้ง)
ความต่างใน ความเหมือน โดย พระพสธร เขมธโร 7 มิ.ย. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(07 มิ.ย. 2562 ชม 100 ครั้ง)
พระพุทธศาสนา ในลุ่มน้ำอิรวดี โดย พระจิรวัฒน์ สนฺติวฑฺฒโน 6 มิ.ย. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(06 มิ.ย. 2562 ชม 55 ครั้ง)
โอกาสที่ดีได้สร้างบารม โดย พระวีรชาติ มเหสกฺโข 5 มิ.ย. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(05 มิ.ย. 2562 ชม 60 ครั้ง)
ฆราวาสธรรมนำสุข โดย พระสมุห์ศุภวัตน์ ธมฺมสุโภ 4 มิ.ย. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(04 มิ.ย. 2562 ชม 41 ครั้ง)
เสาเข็มมงคลต้นแรก โดย พระพรมสรร อภิวฑฺฒโน 3 มิ.ย. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(03 มิ.ย. 2562 ชม 56 ครั้ง)
Case Study กฎแห่งกรรม โดย พระครูวิบูลนิติธรรม 1 มิ.ย. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(01 มิ.ย. 2562 ชม 57 ครั้ง)
ดิจิทัล 072 โดย พระสมุห์สรพงษ์ สุทฺธสทฺโธ 31 พ.ค. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(31 พ.ค. 2562 ชม 26 ครั้ง)
มหาพิจารณา โดย พระปลัดเสกสรรค์ อตฺตทโม 30 พ.ค. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(30 พ.ค. 2562 ชม 185 ครั้ง)
บุญบวช คือ บิ๊กบุญ โดย พระพิทักษ์ คุณารกฺโข 29 พ.ค. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(29 พ.ค. 2562 ชม 71 ครั้ง)
เดือนที่โลกเฝ้ารอ โดย พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตถิโก 28 พ.ค. 2562
ทบทวนฝันในฝัน
(28 พ.ค. 2562 ชม 77 ครั้ง)