DOU for you

DOU for you

Video > วาไรตี้ > DOU for you
พิธีรับประกาศนีบัตร หลักสูตร บูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายพิธีรับประกาศนีบัตร หลักสูตร บูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
พุธ 31 ธ.ค. 57 ชม 1,486 ครั้ง
พิธีรับประกาศนีบัตร หลักสูตร บูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย


กิจกรรมนิทรรศการเด็กดี V-Star ครั้งที่ 9กิจกรรมนิทรรศการเด็กดี V-Star ครั้งที่ 9
พุธ 17 ธ.ค. 57 ชม 2,175 ครั้ง
กิจกรรมนิทรรศการเด็กดี V-Star ครั้งที่ 9


กิจกรรมธรรมปฏิบัติ ครั้งที่ 6 ณ มุกตะวัน 2 จ.พังงากิจกรรมธรรมปฏิบัติ ครั้งที่ 6 ณ มุกตะวัน 2 จ.พังงา
พุธ 26 พ.ย. 57 ชม 4,091 ครั้ง
กิจกรรมธรรมปฏิบัติ ครั้งที่ 6 ณ มุกตะวัน 2 จ.พังงา


ปฐมนิเทศหลักสูตรบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายปฐมนิเทศหลักสูตรบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
พุธ 08 ต.ค. 57 ชม 2,104 ครั้ง
ปฐมนิเทศหลักสูตรบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย โดย พระมาหาวุฒิชัย วุฑุฒิชโย


กิจกรรมตามรอยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์กิจกรรมตามรอยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
พุธ 01 ต.ค. 57 ชม 2,589 ครั้ง
กิจกรรมตามรอยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์


การสร้างเครือข่ายคนดีให้เกิดขึ้นในสังคมการสร้างเครือข่ายคนดีให้เกิดขึ้นในสังคม
พุธ 25 มิ.ย. 57 ชม 3,987 ครั้ง
พระธรรมเทศนา การสร้างเครือข่ายคนดีให้เกิดขึ้นในสังคม รายวิชา สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก GB203 โดย พระมหาอรรถพล กุลสิทฺโธ


สิ่งที่ไม่ควรประมาทอย่างยิ่งสิ่งที่ไม่ควรประมาทอย่างยิ่ง
พุธ 18 มิ.ย. 57 ชม 2,616 ครั้ง
พระธรรมเทศนา เรื่อง สิ่งที่ไม่ควรประมาทอย่างยิ่ง รายวิชา พุทธธรรมธีปนี1 โดย พระมหาพลวัฒน์ อรุณโชโต


สติดี ชีวิตดีสติดี ชีวิตดี
พุธ 11 มิ.ย. 57 ชม 2,611 ครั้ง
พระธรรมเทศนา เรื่อง สติดี ชีวิตดี รายวิชา พุทธธรรมธีปนี1 โดย พระมหาเกียรติศักดิ์ กิตฺติวณฺโณ


การปฏิสันถารอย่างไรจะถูกธรรมการปฏิสันถารอย่างไรจะถูกธรรม
อังคาร 10 มิ.ย. 57 ชม 2,109 ครั้ง
พระธรรมเทศนา เรื่อง การปฏิสันถารอย่างไรจะถูกธรรม รายวิชา พุทธธรรมธีปนี1 โดย พระมหาอรรถพล กุลสิทฺโธ


การสังคายนา ครั้งที่ 1การสังคายนา ครั้งที่ 1
พฤหัสบดี 29 พ.ค. 57 ชม 2,786 ครั้ง
พระธรรมเทศนา เรื่อง การสังคายนา ครั้งที่ 1 รายวิชา พระไตรปิฎกเบื้องต้น โดย พระมหาโกมล สุภจิตฺโต


ความเป็นมาพระไตรปิฎกความเป็นมาพระไตรปิฎก
พุธ 21 พ.ค. 57 ชม 2,542 ครั้ง
พระธรรมเทศนา เรื่อง ความเป็นมาพระไตรปิฎก รายวิชา พระไตรปิฎกเบื้องต้น โดย พระมหาโกมล สุภจิตฺโต


พระไตรปิฎกเบื้องต้นพระไตรปิฎกเบื้องต้น
พุธ 14 พ.ค. 57 ชม 2,542 ครั้ง
รายวิชา PD006 พระไตรปิฎกเบื้องต้น โดย พระมหาโกมล สุภจิตฺโต


มรรค์มีองค์ 8 หัวใจแห่งการบรรลุธรรมมรรค์มีองค์ 8 หัวใจแห่งการบรรลุธรรม
พุธ 07 พ.ค. 57 ชม 2,094 ครั้ง
พระธรรมเทศนา เรื่อง มรรค์มีองค์ 8 หัวใจแห่งการบรรลุธรรม รายวิชา สูตรสำเร็จการสร้างบารมีเป็นทีม โดย พระอภินัย ตนฺติวฑฺโฒ


การฝึกคนเริ่มต้นที่ฝึกคุณธรรมผ่านปัจจัย 4การฝึกคนเริ่มต้นที่ฝึกคุณธรรมผ่านปัจจัย 4
พุธ 30 เม.ย. 57 ชม 1,903 ครั้ง
พระธรรมเทศนา เรื่อง การฝึกคน เริ่มต้นที่ฝึกคุณธรรมผ่านปัจจัย 4 รายวิชา สูตรสำเร็จการสร้างบารมีเป็นทีม


บารมี 10 ประการ เส้นทางแห่งการตรัสรู้ธรรมบารมี 10 ประการ เส้นทางแห่งการตรัสรู้ธรรม
พุธ 23 เม.ย. 57 ชม 2,275 ครั้ง
พระธรรมเทศนาเรื่อง บารมี 10 ประการ เส้นทางแห่งการตรัสรู้ธรรม รายวิชา สูตรสำเร็จการสร้างบารมีเป็นทีม โดยพระ อภินัย ตนฺติวทฺโฒ


วุฒิธรรม 4 ประการ หลักการแสวงหาปัญญาวุฒิธรรม 4 ประการ หลักการแสวงหาปัญญา
เสาร์ 19 เม.ย. 57 ชม 1,768 ครั้ง
พระธรรมเทศนา เรื่อง "วุฒิธรรม 4 ประการ" หลักการแสวงหาปัญญา รายวิชา สูตรสำเร้จการสร้างบารมีเป็นทีม


การสร้างทีมงานสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาการสร้างทีมงานสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
พุธ 09 เม.ย. 57 ชม 2,199 ครั้ง
พระธรรมเทศนา เรื่อง การสร้างทีมงานสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา รายวิชา สูตรสำเร็จการสร้างบารมีเป็นทีม


สรุปสาระสำคัญจากการศึกษาจักรวาลวิทยาสรุปสาระสำคัญจากการศึกษาจักรวาลวิทยา
พุธ 02 เม.ย. 57 ชม 2,136 ครั้ง
พระธรรมเทศนา เรื่อง สรุปสาระสำคัญจากการศึกษาจักรวาลวิทยา รายวิชา จักรวาลวิทยา โดย พระนพดล คุณโชโต


การเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลก
พุธ 26 มี.ค. 57 ชม 2,410 ครั้ง
พระธรรมเทศนา เรื่อง การเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลก รายวิชา จักรวาลวิทยา โดย พระนพดล คุณโชโต


การแตกทำลายของจักรวาลการแตกทำลายของจักรวาล
พุธ 19 มี.ค. 57 ชม 2,125 ครั้ง
พระธรรมเทศนา เรื่องการแตกทำลายของจักรวาล รายวิชา จักรวาลวิทยา โดย พระนพดล คุณโชโต


ความเสื่อมของจักรวาล ตอนที่ 2ความเสื่อมของจักรวาล ตอนที่ 2
พุธ 12 มี.ค. 57 ชม 1,901 ครั้ง
พระธรรมเทศนา เรื่อง ความเสื่อมของจักรวาล รายวิชา จักรวาลวิทยา โดย พระนพดล คุณโชโต


ความเสื่อมของจักรวาลตอนที่ 1ความเสื่อมของจักรวาลตอนที่ 1
พฤหัสบดี 06 มี.ค. 57 ชม 2,017 ครั้ง
พระธรรมเทศนา เรื่อง ความเสื่อมของจักรวาล รายวิชา จักรวาลวิทยา โดย พระนพดล คุณโชโต


การปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อการทำหน้าที่กัลยาณมิตรการปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อการทำหน้าที่กัลยาณมิตร
พุธ 26 ก.พ. 57 ชม 1,934 ครั้ง
พระธรรมเทศนา เรื่อง การปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อการทำหน้าที่กัลยาณมิตร รายวิชา การทำหน้าที่กัลยาณมิตรเบื้องต้น โดย พระธีรากานต์ สมปญฺโญฺ


หลักธรรมในการเป็นกัลยาณมิตรหลักธรรมในการเป็นกัลยาณมิตร
พุธ 19 ก.พ. 57 ชม 1,876 ครั้ง
พระธรรมเทศนา เรื่อง หลักธรรมในการเป็นกัลยาณมิตร รายวิชา การทำหน้าที่กัลยาณมิตรเบื้องต้น โดย พระธีรากานต์ สมปญฺโญฺ


ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม
พุธ 05 ก.พ. 57 ชม 2,975 ครั้ง
พระธรรมเทศนา เรื่องศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม รายวิชา ศาสนศึกษา (DF404)


ศาสนาขงจื้อและศาสนาซิกข์ศาสนาขงจื้อและศาสนาซิกข์
พุธ 29 ม.ค. 57 ชม 2,828 ครั้ง
พระธรรมเทศนา เรื่องศาสนาขงจื้อและศาสนาซิกข์ รายวิชา ศาสนศึกษา (DF404)


ศาสนาพุทธและศาสนาเต๋าศาสนาพุทธและศาสนาเต๋า
พุธ 22 ม.ค. 57 ชม 2,622 ครั้ง
พระธรรมเทศนา เรื่อง ศาสนาพุทธและศาสนาเต๋า รายวิชา ศาสนศึกษา (DF404)


ศาสนาพรหมณ์ ฮินดูและศาสนาเชนศาสนาพรหมณ์ ฮินดูและศาสนาเชน
พุธ 15 ม.ค. 57 ชม 2,748 ครั้ง
พระธรรมเทศนา เรื่อง ศาสนาพรหมณ์ ฮินดูและศาสนาเชน รายวิชา ศาสนศึกษา (DF404)


ความรู้พื้นฐานทางศาสนาความรู้พื้นฐานทางศาสนา
พฤหัสบดี 09 ม.ค. 57 ชม 1,817 ครั้ง
พระธรรมเทศนา เรื่อง ความรู้พื้นฐานทางศาสนา รายวิชา ศาสนศึกษา (DF404)


อวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2557อวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2557
พฤหัสบดี 02 ม.ค. 57 ชม 2,434 ครั้ง
อวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2557< ใหม่กว่า   1 <2> 3 4 5 6 7 8   เก่ากว่า >(31-60 จาก 221)    Bookmark and Share  
หมวดรายการ
พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตรพระ 1 ล้านรูป