DOU for you

DOU for you

Video > วาไรตี้ > DOU for you
โครงการ Meditation for relexing your mind รุ่นที่ 2โครงการ Meditation for relexing your mind รุ่นที่ 2
ศุกร์ 11 ต.ค. 56 ชม 4,335 ครั้ง
โครงการ Meditation for relexing your mind รุ่นที่ 2 บรรยายธรรมในหัวข้อเรื่องการปรับกาย ปรับใจจากรายวิชาสมาธิ 2 โดย พระวิษณุ อคฺคทีโป


มองโลกมองชีวิตมองโลกมองชีวิต
พุธ 02 ต.ค. 56 ชม 2,225 ครั้ง
พระธรรมเทศนา เรื่อง มองโลกมองชีวิต โดย พระพงศ์ธร กิตฺติพนฺโธ


โครงสร้างจักรวาล โครงสร้างจักรวาล
พุธ 25 ก.ย. 56 ชม 2,825 ครั้ง
โครงสร้างจักรวาล โดยพระนพดล คุณโชโต


ชาวพุทธที่แท้จริงชาวพุทธที่แท้จริง
พุธ 18 ก.ย. 56 ชม 2,452 ครั้ง
พระธรรมเทศนา เรื่อง ชาวพุทธที่แท้จริง รายวิชา หลักการสร้างความสุขในครอบครัว โดย พระอภินัย ตนฺติวฑฺโฒ


10 ปี DOU10 ปี DOU
พุธ 11 ก.ย. 56 ชม 2,874 ครั้ง
10 ปี มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย


อวยพร 10 ปี DOUอวยพร 10 ปี DOU
พุธ 04 ก.ย. 56 ชม 2,156 ครั้ง
อวยพร 10 ปี มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย


การแก้ปัญหาลูกติดอบายมุขการแก้ปัญหาลูกติดอบายมุข
พุธ 28 ส.ค. 56 ชม 2,632 ครั้ง
พระธรรมเทศนา เรื่อง การแก้ปัญหาลูกติดอบายมุข ราชวิชา หลักการสร้างความสุขในครอบครัว PD001 โดย พระอภินัย ตนฺติวฑฺโฒ


ชาวพุทธกับการสืบทอดพระพุทธศาสนาชาวพุทธกับการสืบทอดพระพุทธศาสนา
พุธ 21 ส.ค. 56 ชม 1,877 ครั้ง
พระธรรมเทศนา เรื่อง ชาวพุทธกับการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา รายวิชา หลักการสร้างความสุขในครอบครัว โดย พระอภินัย ตนฺติวฑฺโฒ


พุทธวิธีในการสอนชาวโลกพุทธวิธีในการสอนชาวโลก
พุธ 14 ส.ค. 56 ชม 2,346 ครั้ง
พระธรรมเทศนาเรื่อง พุทธวิธีในการสอนชาวโลก รายวิชา หนังสือพุทธธรรมทีปนี 1 โดย พระมหาเกียรติศักดิ์ กิตฺติวณฺโณ เปรียณธรรม 7 ประโยค


สังคหวัตถุธรรมกุญแจไขความสำเร็จของทิศ 6สังคหวัตถุธรรมกุญแจไขความสำเร็จของทิศ 6
ศุกร์ 09 ส.ค. 56 ชม 2,975 ครั้ง
สังคหวัตถุธรรมกุญแจไขความสำเร็จของทิศ 6 หนังสือ สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก (GB203 ) โดยพระมหาอรรถพล กุลสิทฺโธ


มรรคมีองค์ 8 หัวใจแห่งการบรรลุธรรมมรรคมีองค์ 8 หัวใจแห่งการบรรลุธรรม
พุธ 31 ก.ค. 56 ชม 4,533 ครั้ง
มรรคมีองค์ 8 หัวใจแห่งการบรรลุธรรม หนังสือ สูตรสำเร็จการสร้างบารมีเป็นทีม (PD002) โดยพระมหาอรรถพล กุลสิทฺโธ


สติดี - ชีวิตดี สติดี - ชีวิตดี
พุธ 24 ก.ค. 56 ชม 2,326 ครั้ง
พระธรรมเทศนาเรื่อง สติดี - ชีวิตดี รายวิชา พุทธธรรมทีปนี 1 โดย พระมหาเกียรติศักดิ์ กิตฺติวณฺโณ เปรียณธรรม 7 ประโยค


พิธีประสาทปริญญา 2556พิธีประสาทปริญญา 2556
พุธ 10 ก.ค. 56 ชม 2,362 ครั้ง
พิธีประสาทปริญญา พุทธศาสตรบัญฑิต รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU) วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี


สัมภาษณ์บัณฑิต DOU รุ่นที่ 5 ตอนที่ 3สัมภาษณ์บัณฑิต DOU รุ่นที่ 5 ตอนที่ 3
พุธ 03 ก.ค. 56 ชม 2,173 ครั้ง
สัมภาษณ์บัณฑิต DOU รุ่นที่ 5 พ.ศ.2556


สัมภาษณ์บัณฑิต DOU รุ่นที่ 5 ตอนที่ 2สัมภาษณ์บัณฑิต DOU รุ่นที่ 5 ตอนที่ 2
พุธ 26 มิ.ย. 56 ชม 2,436 ครั้ง
สัมภาษณ์บัณฑิต DOU รุ่นที่ 5 พ.ศ.2556


สัมภาษณ์บัณฑิต DOU รุ่นที่ 5 ตอนที่ 1สัมภาษณ์บัณฑิต DOU รุ่นที่ 5 ตอนที่ 1
พุธ 05 มิ.ย. 56 ชม 3,257 ครั้ง
สัมภาษณ์บัณฑิต DOU รุ่นที่ 5 พ.ศ.2556


ความสำคัญของกัลยาณมิตรความสำคัญของกัลยาณมิตร
พุธ 05 มิ.ย. 56 ชม 2,090 ครั้ง
ความสำคัญของกัลยาณมิตร หนังสือพุทธธรรมทีปนี 1 PD 007 โดย พระมหาเกียรติศักดิ์ กิตฺติวณฺโณ


สิ่งที่ไม่ควรประมาทอย่างยิ่งสิ่งที่ไม่ควรประมาทอย่างยิ่ง
พุธ 29 พ.ค. 56 ชม 2,729 ครั้ง
สิ่งที่ไม่ควรประมาทอย่างยิ่ง หนังสือพุทธธรรมทีปนี 1 PD 007 โดย พระมหาพลวัฒน์ อรุณโชโต


หลักการประคับประคองชีวิตคู่หลักการประคับประคองชีวิตคู่
อังคาร 21 พ.ค. 56 ชม 4,929 ครั้ง
หลักการประคับประคองชีวิตคู่


การสร้างเครือข่ายคนดีการสร้างเครือข่ายคนดี
พุธ 15 พ.ค. 56 ชม 3,642 ครั้ง
การสร้างเครือข่ายคนดี สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก (GB 203)


การบูชาบุคคลที่ควรแก่การบูชาการบูชาบุคคลที่ควรแก่การบูชา
พุธ 08 พ.ค. 56 ชม 2,288 ครั้ง
การบูชาบุคคลที่ควรแก่การบูชา หนังสือพุทธธรรมทีปนี 1โดย พระมหาอรรถพล กุลสิทฺโธ


สังคหวัตถุ 4 หลักธรรมในการครองใจคนสังคหวัตถุ 4 หลักธรรมในการครองใจคน
พุธ 01 พ.ค. 56 ชม 4,978 ครั้ง
สังคหวัตถุ 4 หลักธรรมในการครองใจคน หนังสือวิถีชาวพุทธ SB 101 โดยพระกฤตยะ สิทฺธมโน


การเจริญภาวนาการเจริญภาวนา
พุธ 24 เม.ย. 56 ชม 3,649 ครั้ง
การเจริญภาวนา หนังสือวิถีชาวพุทธ SB 101 โดยพระกฤตยะ สิทฺธมโน


การทำทานที่สมบูรณ์แบบการทำทานที่สมบูรณ์แบบ
พุธ 17 เม.ย. 56 ชม 3,733 ครั้ง
การทำทานที่สมบูรณ์แบบ หนังสือวิถีชาวพุทธ SB 101 โดยพระกฤตยะ สิทฺธมโน


อบายมุข 6อบายมุข 6
พุธ 10 เม.ย. 56 ชม 4,729 ครั้ง
อบายมุข 6 รายวิชา สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก GB 203 โดยพระอภินัย ตนฺติวฑฺโฒ


กำเนิดจักรวาลและโลกมนุษย์กำเนิดจักรวาลและโลกมนุษย์
พฤหัสบดี 04 เม.ย. 56 ชม 4,582 ครั้ง
กำเนิดจักรวาล โลกและมนษย์ รายวิชา จักรวาลวิทยา GL 101 โดยพระนพดล คุณโชโต


ตามรอยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ตามรอยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
พุธ 27 มี.ค. 56 ชม 7,185 ครั้ง
ความประทับใจจากนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม ตามรอยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย


องค์ประกอบของภพองค์ประกอบของภพ
พุธ 20 มี.ค. 56 ชม 7,349 ครั้ง
รายละเอียดองค์ประกอบของ 31 ภพภูมิ รายวิชา จักรวาลวิทยา GL 101 โดยพระนพดล คุณโชโต


มองโลกมองชีวิตมองโลกมองชีวิต
พุธ 13 มี.ค. 56 ชม 6,867 ครั้ง
หากเราไม่มีหลักธรรมในการดำเนินชีวิต เราก็ไม่สามารถชีวิตได้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงได้


โครงสร้างจักรวาลโครงสร้างจักรวาล
พุธ 06 มี.ค. 56 ชม 8,230 ครั้ง
โครงสร้างจักรวาล าชวิชา GL101 จักรวาลวิทยา โดยพระนพดล คุณโชโต< ใหม่กว่า   1 2 <3> 4 5 6 7 8   เก่ากว่า >(61-90 จาก 221)    
Bookmark and Share  
หมวดรายการ
พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตรพระ 1 ล้านรูป