DOU for you

DOU for you

Video > วาไรตี้ > DOU for you
ปฏิปทามหาปูชนียาจารย์ปฏิปทามหาปูชนียาจารย์
พุธ 27 ก.พ. 56 ชม 7,309 ครั้ง
ปฏิปทามหาปูชนียาจารย์ โดยพระสมนึก นนฺทสิทฺโธ


กำลังใจแด่นักสร้างบารมีกำลังใจแด่นักสร้างบารมี
พุธ 13 ก.พ. 56 ชม 7,430 ครั้ง
กำลังใจแด่นักสร้างบารมี โดยพระพงศ์ธร กิตฺติพนฺโธ


ปฐมสาวก สาวกองค์แรกของชาวพุทธ 4ปฐมสาวก สาวกองค์แรกของชาวพุทธ 4
พุธ 20 ก.พ. 56 ชม 7,804 ครั้ง
ปฐมสาวก สาวกองค์แรกของชาวพุทธ 4 ราชวิชา PD006 แม่บทแห่งธรรม โดย พระอภินัย ตนฺติวทฺโฒ


ทุกขอริยสัจหนทางในการพ้นทุกข์ทุกขอริยสัจหนทางในการพ้นทุกข์
พฤหัสบดี 07 ก.พ. 56 ชม 7,174 ครั้ง
ทุกขอริยสัจหนทางในการพ้นทุกข์ ราชวิชา PD006 แม่บทแห่งธรรม โดย พระอภินัย ตนฺติวทฺโฒ


วันมหาปูชนียาจารย์วันมหาปูชนียาจารย์
ศุกร์ 01 ก.พ. 56 ชม 7,046 ครั้ง
ความสำคัญของวันมหาปูชนียาจารย์ โดย พระมหาสมบัติ อินฺทปญฺโญ


ตัณหาเหตุให้เกิดทุกข์ตัณหาเหตุให้เกิดทุกข์
ศุกร์ 25 ม.ค. 56 ชม 7,037 ครั้ง
ตัณหาเหตุให้เกิดทุกข์ ราชวิชา PD006 แม่บทแห่งธรรม โดย พระอภินัย ตนฺติวทฺโฒ


อริยสัจ 4อริยสัจ 4
อาทิตย์ 20 ม.ค. 56 ชม 7,866 ครั้ง
อริยสัจ 4 โดย พระอภินัย ตนฺติวทฺโฒ


วันสามเณรวันสามเณร
พฤหัสบดี 10 ม.ค. 56 ชม 7,018 ครั้ง
วันสามเณร วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พุทธศักราช 2556 โดย พระมหาสมบัติ อินฺทปญฺโญ ป.ธ.9 ครูผู้เสียสละทั้งแรงกาย และแรงใจให้กับพระศาสนา


โอวาทปีใหม่ 2556โอวาทปีใหม่ 2556
พุธ 26 ธ.ค. 55 ชม 7,803 ครั้ง
ปีใหม่นี้ DOU ก็มีธรรมมะดีๆ โดยได้รับความเมตตา จาก พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย เราไปรับฟังโอวาทดีๆกันเลยค่ะ


แนะนำหลักสูตรแนะนำหลักสูตร
พุธ 12 ธ.ค. 55 ชม 7,031 ครั้งDOU4U การสมัครเรียนDOU4U การสมัครเรียน
พุธ 12 ธ.ค. 55 ชม 7,354 ครั้งขั้นตอนการรับ ทำ ส่งข้อสอบ DOUขั้นตอนการรับ ทำ ส่งข้อสอบ DOU
พุธ 21 พ.ย. 55 ชม 6,933 ครั้งพระไตรปิฎกเบื้องต้น ตอนที่ 2พระไตรปิฎกเบื้องต้น ตอนที่ 2
พุธ 14 พ.ย. 55 ชม 6,910 ครั้งแนะนำวิชาพระไตรปิฎกเบื้องต้นแนะนำวิชาพระไตรปิฎกเบื้องต้น
พุธ 07 พ.ย. 55 ชม 7,333 ครั้งวันสำคัญและความรู้พื้นฐานก่อนไปวัดวันสำคัญและความรู้พื้นฐานก่อนไปวัด
พุธ 31 ต.ค. 55 ชม 6,798 ครั้งDOU4U PD004 คู่มือพุทธมามกะDOU4U PD004 คู่มือพุทธมามกะ
พุธ 10 ต.ค. 55 ชม 7,226 ครั้งDOU4U PD004DOU4U PD004
พุธ 03 ต.ค. 55 ชม 7,210 ครั้งสัมมนาสร้างโลกแก้วฯสัมมนาสร้างโลกแก้วฯ
พุธ 26 ก.ย. 55 ชม 6,693 ครั้งแนะนำมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU)แนะนำมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU)
พุธ 12 ก.ย. 55 ชม 6,996 ครั้ง
ประมวลภาพกิจกรรมธรรมปฏิบัติ ของนักศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตร บัณฑิต DOUรุ่น4/2555


การสมัครเรียน DOUการสมัครเรียน DOU
พุธ 29 ส.ค. 55 ชม 7,324 ครั้ง
แนะนำมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU) หลักสูตรและขั้นตอนการศึกษา รับสมัครนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2555


แนะนำภาพรวมของรายวิชา คู่มือพุทธมามกะ PD004แนะนำภาพรวมของรายวิชา คู่มือพุทธมามกะ PD004
พุธ 15 ส.ค. 55 ชม 6,914 ครั้ง
แนะนำภาพรวมของรายวิชา คู่มือพุทธมามกะ PD004 เช่น ความรู้พื้นฐานเรื่องพุทธมามกะ พระรัตนตรัย หลักธรรมสำคัญในพระตรัยปิฎก และความรู้พื้นฐานก่อนไปวัด


แนะนำมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU)แนะนำมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU)
พุธ 08 ส.ค. 55 ชม 7,562 ครั้ง
แนะนำมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU) หลักสูตรและขั้นตอนการศึกษา รับสมัครนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2555


วันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชา
พุธ 01 ส.ค. 55 ชม 7,649 ครั้ง
ทราบถึงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา วิธีปฏิบัติตนของชาวพุทธ และวิธีการนำอริยสัจ 4 มาปรับใช้ เพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตเราอย่างง่าย


ประมวลภาพพิธีประสาทปริญญาบัตรรุ่น 4ประมวลภาพพิธีประสาทปริญญาบัตรรุ่น 4
อังคาร 31 ก.ค. 55 ชม 6,867 ครั้ง
ประมวลภาพพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU) รุ่นที่ 4 และสัมภาษณ์ความประทับใจจากตัวแทนบัณฑิตใหม่ ทั้งในและต่างประเทศ


กิจกรรมตามรอยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์กิจกรรมตามรอยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
อังคาร 24 ก.ค. 55 ชม 7,169 ครั้ง
กิจกรรมตามรอยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์


สัมภาษณ์บัณฑิต รุ่น 4สัมภาษณ์บัณฑิต รุ่น 4
พุธ 27 มิ.ย. 55 ชม 6,909 ครั้ง
สัมภาษณ์บัณฑิต รุ่น 4 "อยากให้ทุกคนรู้สึกสนุกกับสิ่งที่กำลังศึกษาอยู่วิชาของ DOU สามารถนำมาให้พัฒนา ศักยภาพของตนเองได้มาก"


สาธิตวิธีการทำกิจกรรมประจำชุดวิชาสาธิตวิธีการทำกิจกรรมประจำชุดวิชา
พุธ 20 มิ.ย. 55 ชม 10,717 ครั้ง
สาธิตวิธีการทำกิจกรรมประจำชุดวิชา ดังนี้ MD 101, GB 101, GL 101, SB101และ DF101


PD 003 พระสังฆคุณPD 003 พระสังฆคุณ
พุธ 13 มิ.ย. 55 ชม 6,845 ครั้ง
ศึกษาพระสังฆคุณ ทั้ง 9 ประการ ประเภทของสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า และเข้าใจเรื่องพระรัตนตรัย รู้วิธีปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว


แนะนำหลักสูตรขั้นตอนการสมัครและการเรียนแนะนำหลักสูตรขั้นตอนการสมัครและการเรียน
พุธ 06 มิ.ย. 55 ชม 6,750 ครั้ง
แนะนำหลักสูตร ขั้นตอนการเรียนของ DOU สำหรับนักศึกษาใหม่และผู้สนใจทั่วไป


วันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชา
พุธ 30 พ.ค. 55 ชม 7,311 ครั้ง
ร่วมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม ของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 หรือ วันวิสาขบูชา< ใหม่กว่า   1 2 3 <4> 5 6 7 8   เก่ากว่า >(91-120 จาก 221)    
Bookmark and Share  
หมวดรายการ
พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตรพระ 1 ล้านรูป