Download Video MP3 กำเนิดจักรวาลและโลกมนุษย์

Download กำเนิดจักรวาล โลกและมนษย์ รายวิชา จักรวาลวิทยา GL 101 โดยพระนพดล คุณโชโต

   Download Dhamma Media > หมวดวาไรตี้ > รายการDOU for you
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะกำเนิดจักรวาลและโลกมนุษย์


  กำเนิดจักรวาลและโลกมนุษย์DOU for you วาไรตี้
   04 เม.ย. 2556   14:57 นาที    ชม 5,101 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ทานกับการดำเนินชีวิต
DOU for you
(27 ต.ค. 2559 ชม 4,972 ครั้ง)
แนะนำหลักสูตรใหม่
DOU for you
(01 ก.ย. 2559 ชม 3,357 ครั้ง)
พุทธประวัติช่วงปฐมกาล
DOU for you
(25 ส.ค. 2559 ชม 3,231 ครั้ง)
การกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญ
DOU for you
(11 ส.ค. 2559 ชม 3,133 ครั้ง)
โครงสร้างจักรวาล
DOU for you
(29 มิ.ย. 2559 ชม 3,388 ครั้ง)
การเคารพต่อพระสงฆ์
DOU for you
(23 มิ.ย. 2559 ชม 2,913 ครั้ง)
ศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
DOU for you
(26 พ.ค. 2559 ชม 2,786 ครั้ง)
ปรโลกวิทยา
DOU for you
(19 พ.ค. 2559 ชม 2,611 ครั้ง)
อบายภูมิ
DOU for you
(12 พ.ค. 2559 ชม 2,563 ครั้ง)
องค์รวมแห่งปรโลก
DOU for you
(05 พ.ค. 2559 ชม 2,761 ครั้ง)
กฎแห่งกรรม ตอน ปานาติบาต
DOU for you
(27 ส.ค. 2558 ชม 4,347 ครั้ง)
ประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วงมัชฌิมกาล
DOU for you
(13 ส.ค. 2558 ชม 2,446 ครั้ง)
พุทธประวัติช่วงปฐมกาล
DOU for you
(01 ก.ค. 2558 ชม 4,134 ครั้ง)
คุณสมบัติและคุณธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
DOU for you
(15 มิ.ย. 2558 ชม 3,125 ครั้ง)
กฏแห่งกรรม ตอน ระลึกชาติ
DOU for you
(28 พ.ค. 2558 ชม 3,890 ครั้ง)