Download Video MP3 ตอนที่ 4 บุญจากการสร้างพุทธเจดีย์

Download ทำให้มีผิวพรรณวรรณะดุจทองคำ พระพุทธศาสนาเปรียบประดุจเอกอัญมณีของจักรวาล เพราะหากใครได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว เขาเหล่านั้นย่อมสามารถหลุดพ้นจากห้วงทุกข์ไปสู่การเข้าถึงพระบรมสุขคือพระนิพพานได้ไม่ว่าเขาผู้นั้นจะเป็นใครจะมีเชื้อชาติภาษาหรือเผ่าพันธุ์ใดก็ตาม หลักคำสอนจึงเปรียบเป็นตัวแทนของพุทธองค์

   Download Dhamma Media > หมวดเรื่องสั้น > รายการอานิสงส์การสร้างพระปิดเจดีย์
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะตอนที่ 4 บุญจากการสร้างพุทธเจดีย์   ฟัง MP3 ธรรมะตอนที่ 4 บุญจากการสร้างพุทธเจดีย์


  ตอนที่ 4 บุญจากการสร้างพุทธเจดีย์อานิสงส์การสร้างพระปิดเจดีย์ เรื่องสั้น
   10 ก.พ. 2554   12:03 นาที    ชม 8,134 ครั้ง


   ค้นหา Video    

หนูน้อยเจฟฟรี่ ผู้รอดตายจากการตกตึกสูง 4 ชั้น
อานิสงส์การสร้างพระปิดเจดีย์
(10 ก.พ. 2554 ชม 8,506 ครั้ง)
ตอนที่ 4 บุญจากการสร้างพุทธเจดีย์
อานิสงส์การสร้างพระปิดเจดีย์
(10 ก.พ. 2554 ชม 8,135 ครั้ง)
ตอนที่ 3 บุญจากการสร้างพุทธเจดีย์ทองคำ
อานิสงส์การสร้างพระปิดเจดีย์
(10 ก.พ. 2554 ชม 8,127 ครั้ง)
ตอนที่ 2 บุญจากการสร้างพุทธเจดีย์ด้วยทรายหุ้มปิดด้วยแผ่นทอง
อานิสงส์การสร้างพระปิดเจดีย์
(10 ก.พ. 2554 ชม 8,580 ครั้ง)
ตอนที่ 1 บุญจากการสร้างพุทธเจดีย์ด้วยทองคำประดับรัตนะทั้ง 7 ประการ
อานิสงส์การสร้างพระปิดเจดีย์
(10 ก.พ. 2554 ชม 8,788 ครั้ง)
ตอนที่ 5 ที่มาของการสร้างเจดีย์สมัยพุทธกาล
อานิสงส์การสร้างพระปิดเจดีย์
(10 ก.พ. 2554 ชม 10,270 ครั้ง)
อานิสงส์การสร้างพระปิดเจดีย์ ตอนที่ 5
อานิสงส์การสร้างพระปิดเจดีย์
(18 เม.ย. 2552 ชม 7,207 ครั้ง)
อานิสงส์การสร้างพระปิดเจดีย์ ตอนที่ 4
อานิสงส์การสร้างพระปิดเจดีย์
(17 เม.ย. 2552 ชม 7,240 ครั้ง)
อานิสงส์การสร้างพระปิดเจดีย์ ตอนที่ 3
อานิสงส์การสร้างพระปิดเจดีย์
(16 เม.ย. 2552 ชม 7,255 ครั้ง)
อานิสงส์การสร้างพระปิดเจดีย์ ตอนที่ 2
อานิสงส์การสร้างพระปิดเจดีย์
(15 เม.ย. 2552 ชม 7,270 ครั้ง)
อานิสงส์การสร้างพระปิดเจดีย์ ตอนที่ 1
อานิสงส์การสร้างพระปิดเจดีย์
(14 เม.ย. 2552 ชม 7,538 ครั้ง)
โอวาทหลวงพ่อ อานิสงส์การสร้างพระ
อานิสงส์การสร้างพระปิดเจดีย์
(01 เม.ย. 2551 ชม 7,593 ครั้ง)