Download Video MP3 ตอนที่ 3 พระปัญจทีปิกาเถรี ผู้บูชาด้วยประทีป 5 ดวง

Download เราได้ศึกษาอานิสงส์ของการจุดประทีปเป็นพุทธบูชาอันเป็นประวัติของมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีอานิสงส์ทรงให้มีรัศมีออกจากพระกายรุ่งเรืองสว่างไสวกว้างไกลถึงหมื่นจักรวาลตลอดพระชนม์มายุและประวัติของอนุรุธเถระซึ่งทำให้มีตาทิพย์ที่ล่วงเลยเทวดาทั้งหลาย

   Download Dhamma Media > หมวดเรื่องสั้น > รายการวันมาฆบูชา
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะตอนที่ 3 พระปัญจทีปิกาเถรี ผู้บูชาด้วยประทีป 5 ดวง   ฟัง MP3 ธรรมะตอนที่ 3 พระปัญจทีปิกาเถรี ผู้บูชาด้วยประทีป 5 ดวง


  ตอนที่ 3 พระปัญจทีปิกาเถรี ผู้บูชาด้วยประทีป 5 ดวงวันมาฆบูชา เรื่องสั้น
   12 ก.พ. 2554   09:09 นาที    ชม 10,570 ครั้ง


   ค้นหา Video    

ตอนที่ 3 พระปัญจทีปิกาเถรี ผู้บูชาด้วยประทีป 5 ดวง
วันมาฆบูชา
(12 ก.พ. 2554 ชม 10,571 ครั้ง)
ตอนที่ 2 พระอนุรุทธเถระผู้มีจักษุทิพย์
วันมาฆบูชา
(10 ก.พ. 2554 ชม 9,264 ครั้ง)
ตอนที่ 1 พระมังคลพุทธเจ้าผู้มีรัศมีกายหมื่นโลกธาตุ
วันมาฆบูชา
(10 ก.พ. 2554 ชม 8,971 ครั้ง)
พระมังคลพุทธเจ้า
วันมาฆบูชา
(20 ม.ค. 2554 ชม 8,798 ครั้ง)
ความสำคัญของวันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา
(18 ม.ค. 2554 ชม 11,579 ครั้ง)
อานิสงค์การจุดประทีปเป็นพุทธบูชา ตอนที่ 3 พระปัญจทีปิกาเถรี ผู้บูชาด้วยประทีป 5 ดวง
วันมาฆบูชา
(02 มี.ค. 2550 ชม 7,469 ครั้ง)
อานิสงค์การจุดประทีปเป็นพุทธบูชา ตอนที่ 2 พระอนุรุทธเถระ ผู้มีจักษุทิพย์
วันมาฆบูชา
(01 มี.ค. 2550 ชม 7,628 ครั้ง)
ความสำคัญของวันมาฆบูชา อานิสงค์การจุดประทีปเป็นพุทธบูชา ตอนที่ 1 พระมังคลพุทธเจ้าผู้มีรัศมีกายหมื่นโลกธาตุ
วันมาฆบูชา
(28 ก.พ. 2550 ชม 8,503 ครั้ง)