Download Video MP3 วิบากกรรมปาณาติบาตต่อพระ ตอน ทำร้าย และ ฆ่าพระภิกษุ

Download

   Download Dhamma Media > หมวดเรื่องสั้น > รายการวจีกรรมต่อพระ
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะวิบากกรรมปาณาติบาตต่อพระ ตอน  ทำร้าย และ ฆ่าพระภิกษุ


  วิบากกรรมปาณาติบาตต่อพระ ตอน ทำร้าย และ ฆ่าพระภิกษุวจีกรรมต่อพระ เรื่องสั้น
   27 ต.ค. 2549   ชม 7,755 ครั้ง