Download Video MP3 วิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก

Download วิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก การอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เปรียบเสมือนดวงสุริยาที่ทอแสงให้ความสว่างแก่ชีวิตสรรพสัตว์ทั้งปวงพระพุทธองค์เสด็จมาเพื่อประโยชน์สุขของมนุษย์ชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลาย เนื่องในวันวิสาขบูชาเป็นวันคล้ายวันประสูติ,ตรัสรู้,และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในฐานะชาวพุทธต้องมาระลึกถึงพระพุทธคุณอันไม่มีประมาณที่พระองค์เป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างบารมีให้กับพวกเรา

   Download Dhamma Media > หมวดเรื่องสั้น > รายการวันวิสาขบูชา
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก


  วิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลกวันวิสาขบูชา เรื่องสั้น
   10 พ.ค. 2550   14:10 นาที    ชม 11,187 ครั้ง