Download Video MP3 วิสาขบูชา รูปกายสูญสิ้น ธรรมกายไม่สูญ

Download ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราตถาคตจักเตือนท่านทั้งหลายให้รู้ว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด นี่เป็นพระดำรัสสุดท้ายของผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ทรงรวบรวมพระโอวาททั้งปวงที่ได้ประทานมาตลอด 45 พรรษานั้นลงในความไม่ประมาทประทานแด่พระภิกษุสงฆ์และพุทธบริษัท

   Download Dhamma Media > หมวดเรื่องสั้น > รายการวันวิสาขบูชา
Bookmark and Share  
Share Facebook   
  ชม Video ธรรมะวิสาขบูชา รูปกายสูญสิ้น ธรรมกายไม่สูญ


  วิสาขบูชา รูปกายสูญสิ้น ธรรมกายไม่สูญวันวิสาขบูชา เรื่องสั้น
   14 พ.ค. 2550   13:25 นาที    ชม 8,117 ครั้ง